Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hướng dẫn thẩm định

Hướng dẫn thẩm định gồm những những bài toán tính bằng tay. Kết quả được so sánh với kết quả tính bằng phần mềm của chúng tôi (thư mục với các tính toán sẵn sàng cho bạn tải về).

Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 1 GEO5 Gravity Wall - Verification Manual GEO5 Gravity Wall - Verification Manual 2/2016 Các chương trình liên quan : Tường trọng lực
No. 2 GEO5 Spread Footing - Verification Manual GEO5 Spread Footing - Verification Manual 3/2016 Các chương trình liên quan : Móng nông
No. 3 GEO5 Slope Stability - Verification manual GEO5 Slope Stability - Verification manual 4/2016 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc
No. 4 GEO5 Redi Rock Wall (metric units) - Verification Manual GEO5 Redi Rock Wall (metric units) - Verification Manual 6/2016 Các chương trình liên quan : Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)
No. 5 GEO5 Redi Rock Wall (imperial units) - Verification Manual GEO5 Redi Rock Wall (imperial units) - Verification Manual 6/2016 Các chương trình liên quan : Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.