Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Phiên bản miễn phí

Hãy thử dùng phiên bản đầy đủ tính năng miễn phí!

Parametric Temperature Curve

Ngày: 06 Dec 2021

Calculation of parametric temperature curve according to EN 1991-1-2. The parameters are calculated according to specified fire compartment geometry and fire load.

The program is distributed as a part of FIN EC demoversion.

Ngôn ngữ dùng được:

Heat Transfer

Ngày: 06 Dec 2021

Calculation of gas and steel temperatures during fire. The temperatures are calculated according to a selected temperature curve and fire protection detail.

The program is distributed as a part of FIN EC demoversion.

Ngôn ngữ dùng được:

GEO5 Redi-Rock Wall Freeware

Phiên bản: 2017
Ngày: 17 May 2016

This freeware application is used to verify big block retaining walls produced
by Redi-Rock International. You can find further information about GEO5 Redi-Rock Wall Freeware.

Ngôn ngữ:

Yêu cầu tối thiểu cho máy tính của bạn

  • Microsoft Windows 10
  • Độ phân giải của màn hình 1024×768 pixels
  • Graphics adapter supporting OpenGL 3.3
  • USB 2.0 port (except Demo versions)

  • Cảnh báo: Bạn có sử dụng máy Mac không? Thử ảo hóa hoặc khởi động kép..