Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Phiên bản miễn phí

Hãy thử dùng phiên bản đầy đủ tính năng miễn phí!

GEO5 Redi-Rock Wall Freeware

Phiên bản: 2017
Ngày: 17 May 2016

This freeware application is used to verify big block retaining walls produced
by Redi-Rock International. You can find further information about GEO5 Redi-Rock Wall Freeware.

Ngôn ngữ:

Yêu cầu tối thiểu cho máy tính của bạn

  • Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Độ phân giải của màn hình 1024×768 pixels
  • Graphics adapter supporting OpenGL 1.5
  • USB 2.0 port (except Demo versions)

  • Cảnh báo: Phần mềm trong Phiên bản 2019 sẽ không chạy trên Windows XP.