Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu đào tạo dành cho phần mềm GEO5, được tạo ra để trả lời những câu hỏi hay được đặt ra nhất. Mục đích của từng mỗi chương là giải thích những vấn đề kỹ thuật được có thể được giải quyết với sự trợ giúp của phần mềm của chủng tôi như thế nào.

Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 45 Sử dụng „Tạo ghi chú“ Sử dụng „Tạo ghi chú“ 12/2020 Các chương trình liên quan : All
No. 46 Modun “Công tác đất“ Modun “Công tác đất“ 12/2020 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất

No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 1 Using standards and analysis settings Using standards and analysis settings 1/2020 Các chương trình liên quan : GEO5
No. 2 Design of a cantilever wall Design of a cantilever wall 1/2020 Các chương trình liên quan : Tường chắn kiểu công xon
No. 3 Verification of a gravity wall Verification of a gravity wall 1/2020 Các chương trình liên quan : Tường trọng lực
No. 4 Design of a non-anchored retaining wall Design of a non-anchored retaining wall 1/2020 Các chương trình liên quan : Thiết kế hàng ván cừ
No. 5 Design of an anchored retaining wall Design of an anchored retaining wall 1/2020 Các chương trình liên quan : Thiết kế hàng ván cừ
No. 6 Verification of a retaining wall with one anchor row Verification of a retaining wall with one anchor row 1/2020 Các chương trình liên quan : Kiểm tra tường cừ
No. 7 Verification of a multi-anchored wall Verification of a multi-anchored wall 5/2020 Các chương trình liên quan : Kiểm tra tường cừ
No. 8 Slope stability analysis Slope stability analysis 1/2020 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc
No. 9 Design of the geometry of a spread footing Design of the geometry of a spread footing 1/2020 Các chương trình liên quan : Móng nông
No. 10 Settlement of a spread footing Settlement of a spread footing 1/2020 Các chương trình liên quan : Móng nông
No. 11 Analysis of a consolidation under embankment Analysis of a consolidation under embankment 1/2020 Các chương trình liên quan : Tính lún
No. 12 Pile Foundations - Introduction Pile Foundations - Introduction 1/2020 Các chương trình liên quan : Cọc, Cọc CPT, Nhóm cọc
No. 13 Analysis of vertical load-bearing capacity of a single pile Analysis of vertical load-bearing capacity of a single pile 1/2020 Các chương trình liên quan : Cọc
No. 14 Analysis of a single pile settlement Analysis of a single pile settlement 1/2020 Các chương trình liên quan : Cọc
No. 15 Analysis of vertical load-bearing capacity and settlement of piles investigated on the basis of CPT tests Analysis of vertical load-bearing capacity and settlement of piles investigated on the basis of CPT tests 1/2020 Các chương trình liên quan : Cọc CPT
No. 16 Analysis of horizontal bearing capacity of a single pile Analysis of horizontal bearing capacity of a single pile 1/2020 Các chương trình liên quan : Cọc
No. 17 Analysis of vertical load bearing capacity and settlement of a pile group Analysis of vertical load bearing capacity and settlement of a pile group 1/2020 Các chương trình liên quan : Nhóm cọc
No. 18 Analysis of deformation and pile group dimensioning Analysis of deformation and pile group dimensioning 1/2020 Các chương trình liên quan : Nhóm cọc
No. 19 Stabilizing a slope using anti-slide piles Stabilizing a slope using anti-slide piles 7/2020 Các chương trình liên quan : Cọc chống trượt , Ổn định mái dốc
No. 20 Finite Element Method (FEM) - Introduction Finite Element Method (FEM) - Introduction 2/2020 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 21 Terrain settlement analysis Terrain settlement analysis 4/2021 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Sự cố kết của đất
No. 22 Settlement of a circular silo foundation Settlement of a circular silo foundation 2/2020 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Sự cố kết của đất
No. 23 Collector lining analysis Collector lining analysis 3/2020 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 24 Numerical solution to a sheeting wall structure Numerical solution to a sheeting wall structure 3/2020 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 25 Slope stability assessment (FEM) Slope stability assessment (FEM) 3/2020 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 26 Numerical modelling of tunnel excavation using the NATM method Numerical modelling of tunnel excavation using the NATM method 9/2020 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH – Hầm
No. 27 Importing data in txt format Importing data in txt format 3/2020 Các chương trình liên quan : GEO5
No. 28 Rock slope – rock wedge stability Rock slope – rock wedge stability 4/2020 Các chương trình liên quan : Ổn định mái đá
No. 29 Rock stability – planar slip surface Rock stability – planar slip surface 4/2020 Các chương trình liên quan : Ổn định mái đá
No. 30 Inputting geometry by importing data from a DXF file Inputting geometry by importing data from a DXF file 4/2020 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc
No. 31 Rock slope stability – planar shear failure Rock slope stability – planar shear failure 4/2020 Các chương trình liên quan : Ổn định mái đá
No. 32 Earth dam – steady state seepage analysis Earth dam – steady state seepage analysis 4/2020 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Dòng chảy
No. 33 Earth dam – transient flow analysis Earth dam – transient flow analysis 10/2020 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Dòng chảy
No. 34 Elastic regions (regions with no plasticity) Elastic regions (regions with no plasticity) 4/2020 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 35 Regions with no reduction (FEM slope stability) Regions with no reduction (FEM slope stability) 4/2020 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 36 Verification of a Micropile Foundation Verification of a Micropile Foundation 5/2021 Các chương trình liên quan : Cọc mini, Nhóm cọc
No. 37 Embankment – time evolution of settlement (consolidation) Embankment – time evolution of settlement (consolidation) 4/2020 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Sự cố kết của đất
No. 38 Using the “Annotations mode” Using the “Annotations mode” 6/2020 Các chương trình liên quan : All
No. 39 3D Modeling of Walls in the Redi-Rock Wall Program 3D Modeling of Walls in the Redi-Rock Wall Program 6/2020 Các chương trình liên quan : Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)
No. 40 Basic Work using the “Stratigraphy” Program Basic Work using the “Stratigraphy” Program 5/2021 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất
No. 41 Advanced Modeling in the Stratigraphy Program Advanced Modeling in the Stratigraphy Program 6/2020 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất
No. 42 Creation of Field Test Documentation Creation of Field Test Documentation 5/2021 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Trụ hố khoan
No. 43 Interpretation of Field Tests into the Soil Profiles Interpretation of Field Tests into the Soil Profiles 6/2020 Các chương trình liên quan : Địa tầng
No. 44 Creation of User-defined Template Creation of User-defined Template 5/2021 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Trụ hố khoan
No. 45 Annexes in GEO5 programs Annexes in GEO5 programs 11/2020 Các chương trình liên quan : All
No. 46 Modeling in the Stratigraphy - Earthworks Modeling in the Stratigraphy - Earthworks 11/2020 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất
No. 47 Export and Import of Field Tests in the Stratigraphy Export and Import of Field Tests in the Stratigraphy 5/2021 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Trụ hố khoan
No. 48 Driven Tunnel – Dynamic Analysis of Earthquake Driven Tunnel – Dynamic Analysis of Earthquake 3/2021 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH – Hầm, PTHH – Động đất
No. 1F Analysis of reinforced concrete column Analysis of reinforced concrete column 12/2020 Các chương trình liên quan : Concrete
No. 2F Punching of reinforced concrete slab Punching of reinforced concrete slab 12/2020 Các chương trình liên quan : Punching
No. 4F Timber truss Timber truss 12/2020 Các chương trình liên quan : Fin 2D
No. 5F Steel 3D structure Steel 3D structure 12/2020 Các chương trình liên quan : Fin 3D
No. 6F Analysis of steel column connected to concrete footing Analysis of steel column connected to concrete footing 5/2021 Các chương trình liên quan : Steel Connection
No. 7F Analysis of steel joints Analysis of steel joints 5/2021 Các chương trình liên quan : Steel Connection
No. 8F Fire resistance of reinforced concrete column Fire resistance of reinforced concrete column 5/2021 Các chương trình liên quan : Concrete Fire

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.