Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu đào tạo dành cho phần mềm GEO5, được tạo ra để trả lời những câu hỏi hay được đặt ra nhất. Mục đích của từng mỗi chương là giải thích những vấn đề kỹ thuật được có thể được giải quyết với sự trợ giúp của phần mềm của chủng tôi như thế nào.

Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 1 Using standards and analysis settings Using standards and analysis settings 2/2018 Các chương trình liên quan : GEO5
No. 2 Design of a cantilever wall Design of a cantilever wall 2/2018 Các chương trình liên quan : Tường chắn kiểu công xon
No. 3 Verification of a gravity wall Verification of a gravity wall 3/2018 Các chương trình liên quan : Tường trọng lực
No. 4 Design of a non-anchored retaining wall Design of a non-anchored retaining wall 3/2018 Các chương trình liên quan : Thiết kế hàng ván cừ
No. 5 Design of an anchored retaining wall Design of an anchored retaining wall 3/2018 Các chương trình liên quan : Thiết kế hàng ván cừ
No. 6 Verification of a retaining wall with one anchor row Verification of a retaining wall with one anchor row 3/2018 Các chương trình liên quan : Kiểm tra tường cừ
No. 7 Verification of a multi-anchored wall Verification of a multi-anchored wall 4/2018 Các chương trình liên quan : Kiểm tra tường cừ
No. 8 Slope stability analysis Slope stability analysis 4/2018 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc
No. 9 Design of the geometry of a spread footing Design of the geometry of a spread footing 4/2018 Các chương trình liên quan : Móng nông
No. 10 Settlement of a spread footing Settlement of a spread footing 5/2018 Các chương trình liên quan : Móng nông
No. 11 Analysis of a consolidation under embankment Analysis of a consolidation under embankment 6/2018 Các chương trình liên quan : Tính lún
No. 12 Pile Foundations - Introduction Pile Foundations - Introduction 6/2018 Các chương trình liên quan : Cọc, Cọc CPT, Nhóm cọc
No. 13 Analysis of vertical load-bearing capacity of a single pile Analysis of vertical load-bearing capacity of a single pile 6/2018 Các chương trình liên quan : Cọc
No. 14 Analysis of a single pile settlement Analysis of a single pile settlement 6/2018 Các chương trình liên quan : Cọc
No. 15 Analysis of vertical load-bearing capacity and settlement of piles investigated on the basis of CPT tests Analysis of vertical load-bearing capacity and settlement of piles investigated on the basis of CPT tests 7/2018 Các chương trình liên quan : Cọc CPT
No. 16 Analysis of horizontal bearing capacity of a single pile Analysis of horizontal bearing capacity of a single pile 7/2018 Các chương trình liên quan : Cọc
No. 17 Analysis of vertical load bearing capacity and settlement of a pile group Analysis of vertical load bearing capacity and settlement of a pile group 7/2018 Các chương trình liên quan : Nhóm cọc
No. 18 Analysis of deformation and pile group dimensioning Analysis of deformation and pile group dimensioning 8/2018 Các chương trình liên quan : Nhóm cọc
No. 19 Stabilizing a slope using anti-slide piles Stabilizing a slope using anti-slide piles 2/2018 Các chương trình liên quan : Cọc chống trượt , Ổn định mái dốc
No. 20 Finite Element Method (FEM) - Introduction Finite Element Method (FEM) - Introduction 6/2016 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 21 Terrain settlement analysis Terrain settlement analysis 2/2018 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Sự cố kết của đất
No. 22 Settlement of a circular silo foundation Settlement of a circular silo foundation 2/2018 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Sự cố kết của đất
No. 23 Collector lining analysis Collector lining analysis 2/2018 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 24 Numerical solution to a sheeting wall structure Numerical solution to a sheeting wall structure 3/2018 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 25 Slope stability assessment (FEM) Slope stability assessment (FEM) 3/2018 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 26 Numerical modelling of tunnel excavation using the NATM method Numerical modelling of tunnel excavation using the NATM method 5/2016 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH – Hầm
No. 27 Importing data in txt format Importing data in txt format 2/2018 Các chương trình liên quan : GEO5
No. 28 Rock slope – rock wedge stability Rock slope – rock wedge stability 2/2018 Các chương trình liên quan : Ổn định mái đá
No. 29 Rock stability – planar slip surface Rock stability – planar slip surface 2/2018 Các chương trình liên quan : Ổn định mái đá
No. 30 Inputting geometry by importing data from a DXF file Inputting geometry by importing data from a DXF file 3/2016 Các chương trình liên quan : GEO5
No. 31 Rock slope stability – planar shear failure Rock slope stability – planar shear failure 2/2018 Các chương trình liên quan : Ổn định mái đá
No. 32 Earth dam – steady state seepage analysis Earth dam – steady state seepage analysis 3/2018 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Dòng chảy
No. 33 Earth dam – transient flow analysis Earth dam – transient flow analysis 3/2016 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Dòng chảy
No. 34 Elastic regions (regions with no plasticity) Elastic regions (regions with no plasticity) 3/2018 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 35 Regions with no reduction (FEM slope stability) Regions with no reduction (FEM slope stability) 4/2016 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 36 Verification of a Micropile Foundation Verification of a Micropile Foundation 2/2018 Các chương trình liên quan : Cọc mini, Nhóm cọc
No. 37 Embankment – time evolution of settlement (consolidation) Embankment – time evolution of settlement (consolidation) 9/2017 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Sự cố kết của đất
No. 38 Field test interpretation and creation of a geological model Field test interpretation and creation of a geological model 11/2018 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Cross Sections
No. 39 Creation and modification of a geological model Creation and modification of a geological model 11/2018 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Cross Sections
No. 40 Creation of user template Creation of user template 11/2018 Các chương trình liên quan : Địa tầng – Logs

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.