Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Introducing GEO5 Stratigraphy

This video introduces the new Stratigraphy program for assessment of results from site investigation. The program is part of the 2018 edition, which also brings the new Spread Footing CPT program and other improvements.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.