Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Giấy phép sử dụng

Loại giấy phép sẽ được xác định dựa trên mục đích sử dụng của phần mềm (bản thương mại đầy đủ, bản giáo dục) và cách thức sử dụng – giấy phép đơn (cho một máy tính độc lập) hay là giấy phép mạng (cho nhiều máy tính trong một mạng hoặc máy chủ ảo).

Giấy phép đơn

Giấy phép đơn có thể được cung cấp dưới 2 dạng – có khóa cứng hoặc khóa mềm.

Giấy phép đơn (linh hoạt)

Nếu bạn mua một giấy phép đơn với khóa cứng, bạn có thể cài đặt phần mềm lên tất cả máy tính, tuy nhiên, phần mềm chỉ hoạt động với máy tính có kết nối trực tiếp với khóa cứng.Từng chương trình riêng rẽ có thể cài đặt bằng cách sử dụng một hoặc nhiều khóa đơn, tùy theo yêu cầu của từng người sử dụng.

Giấy phép đơn (khóa mềm)

Nếu bạn mua một giấy phép đơn với khóa mềm, phần mềm chỉ có thể được sử dụng trên một máy tính. Nếu bạn mua một máy tính mới, khóa mềm có thể chuyển sang (với điều kiện bạn sử dụng bản (thương mại) đầy đủ)). Khóa mềm mới sẽ được gửi qua email. Ưu điểm của khóa mềm đó là chương trình có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần chờ đợi khóa cứng mới được gửi sang. Từng chương trình riêng rẽ có thể cài đặt bằng cách sử dụng một hoặc nhiều khóa đơn, tùy theo yêu cầu của từng người sử dụng.

Giấy phép mạng

Giấy phép mạng chỉ có thể phân phối với khóa cứng. Nếu bạn mua một giấy phép mạng, bạn có thể sử dụng phần mềm trên nhiều máy tính trong cùng một mạng hoặc trên máy chủ ảo. Số lượng người dùng có thể sử dụng phần mềm cùng một thời điểm sẽ bằng số lượng bản quyền đã đăng ký. Để có thể chạy phần mềm, khóa cứng mạng thích hợp phải được kết nối với một máy tính bất kỳ trong mạng.

Giấy phép sử dụng mạng

Giấy phép sử dụng mạng cho phép nhiều pháp nhân hơn sử dụng Phần mềm trong công ty (ví dụ: công ty mẹ mua giấy phép cho các công ty con của mình). Để biết thêm thông tin liên hệ với chúng tôi.

Giấy phép bản giáo dục

Giấy phép sử dụng bản giáo dục của phần mềm GEO5 được cung cấp cho mục đích phi-thương mại với giá rất hấp dẫn. Tìm kiếm thêm thông tin về Giấy phép bản giáo dục.

Các loại khóa

Các sản phẩm của chúng tôi được bảo mật bởi khóa cứng và khóa mềm. Thêm thông tin về các loại khóa.

Tải về nguyên bản Thỏa thuận cấp giấy phép ở dạng PDF.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.