Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Các loại khóa

Các sản phẩm của chúng tôi được bảo mật bởi khóa cứng và khóa mềm.

Khóa cứng

Thìa khóa cứng là một thiết bị nhỏ bé được kết nối với cổng USB của máy tính của bạn khi sử dụng phần mềm.

  • địa phương - cho một máy tính (giấy phép địa phương)

HW key - Memo

  • mạng - cho nhiều máy trong một mạng (giấy phép mạng)

HW key - Net

  • dạng có hạn chế thời gian – cho một máy (phiên bản cho thuê)

HW key - Time

Khóa mềm

Khóa mềm chỉ có thể là khóa đơn. Nó là một mã đặc biệt nằm trên ổ cứng, được liên kết với phần cứng của một máy tính cho trước. Nếu bạn mua một máy tính mới, khóa mềm có thể chuyển sang.

Thêm thông tin về các loại Giấy phép.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.