Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Research License

Giấy phép nghiên cứu

Giấy phép nghiên cứu được cung cấp cho các tổ chức nghiên cứu cho mục đích phi thương mại với một mức giá rất thuận lợi *. Nó có thể được sử dụng cho nghiên cứu trong phân tích địa kỹ thuật và mô hình hóa các lĩnh vực.

Điều kiện

Các nhà nghiên cứu làm việc với các viện nghiên cứu hoặc các nhà nghiên cứu làm việc trên cơ sở tiền tài trợ. Phần mềm có thể chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và kết quả không thể được sử dụng trong các lĩnh vực thương mại. Trong trường hợp người nghiên cứu được tài trợ giấy phép chỉ có giá trị trong thời gian được cấp tài trợ. Người dùng giấy phép nghiên cứu có nghĩa vụ công khai liên kết với công ty Fine bằng cách công khai trang web của Fine trên trang web của mình hoặc trang web của cơ sở nghiên cứu. Tên người dùng giấy phép sẽ được đăng trên danh sách khách hàng trên địa chỉ website của công ty Fine.

Giá bao nhiêu?

Giá của giấy phép nghiên cứu (giấy phép địa phương) là 3500EUR/ 3850USD.

Bao gồm những gì?

  • Toàn quyền sử dụng tất cả các chương trình thuộc bộ GEO5
  • Hướng dẫn sử dụng lý thuyết và thực hành
  • Khả năng dùng trên máy sách tay sũng như máy tính thường.
  • USB Key

Sự khác biệt giữa nghiên cứu và giấy phép chuyên nghiệp là gì?

  • Tất cả các văn bản đầu ra đều được đánh dấu "giấy phép nghiên cứu - phần mềm chỉ có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu".

* Các điều khoản của thỏa thuận Giấy phép nghiên cứu có thể khác tùy thuộc vào từng vùng hoặc từng đại lý.